Teanga Tí

Tá áthas ar Ghlór na nGael an sraith cláracha/podchraoltaí seo a leanas a léirigh Glór na nGael le feasacht a mhéadú i measc daoine san aoisghrúpa 20-35 bliana ar an gcoincheap de pháistí a thógáil trí Ghaeilge a chur ar fáil do na stáisiúin raidió pobail atá faoi scáth CRAOL le craoladh an samhradh seo.

Craoladh iad ar dtús báire mar Phodchraoltaí ar-líne in Eanáir & Feabhra 2021. Léiríodh an sraith seo le tacaíocht ó Foras na Gaeilge agus ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

Tá na cláracha curtha i láthair ag an craoltóir Sinéad Ní Uallacháin.

Déanadh eagarthóireacht ar na podchraoltaí don raidió 9 x 28 nóiméad.

  • 7 x 28 nóiméad i nGaeilge agus

  • 2 x 28 nóiméad i mBéarla

_________________

Glór na nGael is pleased to provide the following series of programs for broadcast to the community radio stations covered by CRAOL this summer. The series was originally produced to raise awareness among people in the 20-35 age group of the concept of raising children through Irish.

They were originally broadcast online as Podcasts in January & February 2021. This series was produced with the support of Foras na Gaeilge and the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media.

The programs are presented by broadcaster Sinéad Ní Uallacháin.

The podcasts have been edited into 9 x 28 minute programmes for radio:

  • 7 x 28 minute programs in Irish and

  • 2 x 28 minute programs in English

Cláracha 01 – 07 i nGaeilge (Programs in Irish)

Cláracha 08 – 09 i mBéarla (Programs in English)

01 Gillian Love

“Ghlac mé leis i gcónaí go labhróinn Gaeilge le cibé páiste a bhí agam” Tógadh Gillian Love le Béarla i gContae na Mí. Labhraíonn sí go hoscailte le Sinéad Ní Uallacháin faoin gaol atá aici féin leis an Ghaeilge anois agus í pósta agus páiste aon bhliain d’aois á thógáil aici féin agus a bean céile

“It was always my intention to raise my children when I had them” Gillian Love was raised through English in County Meath. She speaks to Sinéad Ní Uallacháin about her relationship with the Irish language now that she is married and raising a one-year-old child with her wife.

__________________________________________

02 Brian Ó Broin

“Chuir mo bhean chéile a cosa i dtaca agus dúirt sí, bhuel má bhíonn tusa ag labhairt Gaeilge leis na páistí labhróidh mise Gearmáinis leo” I gcomhluadar Sinéad Ní Uallacháin tá Gaillimheach a bhfuil clann á thógáil aige féin agus a bhean le Gaeilge agus le Gearmáinis i Nua-Gheirsí, Meiriceá. Roinneann Brian Ó Broin a thaithí agus a thuairimí ar thógáil páistí le níos mó ná teanga amháin san agallamh spéisiúil seo.

“My wife put her foot down and said, well if you speak Irish with the kids I’ll speak German to them”

Sinéad Ní Uallacháin is joined by a Galway man who with his wife is raising a family with Irish and German in New Jersey, in the USA. Brian Ó Broin shares his experiences and views on raising children with more than one language in this interesting interview.

__________________________________________

03 Áinín Uí Chaiside & Cabríní de Barra

Is Oifigeach Forbartha le Glór na nGael í Áinín Uí Chaiside a thugann tacaíocht do theaghlaigh tríd Teanga Tí. Déanann sí cur síos do Shinéad Ní Uallacháin ar an obair a dhéanann Glór na nGael agus an tacaíocht a thugann an scéim Teanga Tí do theaghlaigh atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge

Agus…

Tar éis 13 bliain a chaitheamh i Sasana bhog Cabríní de Barra lena fear céile agus a beirt pháistí óga go dtí na Déise. Tógadh na páistí go dátheangach agus bhí blas ‘Yorkshire’ ar Ghaeilge a hiníon Aoife ar feadh roinnt blianta ach “bhí blas Dhún Garbhán ag Caoilte in imeacht coicíse!”
Labhraíonn Cabríní le Sinéad Ní Uallacháin faoi thógáil clainne le Gaeilge agus a cuid oibre le Glór na nGael ag tacú le teaghlaigh atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge.

Áinín Uí Chaiside is a Development Officer with Glór na nGael who supports families through Teanga Tí. She describes Glór na nGaels work to Sinéad Ní Uallacháin and the support given by the Teanga Tí scheme to families raising their children through Irish.

And…

After spending 13 years in England, Cabríní de Barra moved with her husband and two young children to Na Déise, Co. Waterford. The children were brought up bilingually and arriving from England her daughter Aoife had a ‘Yorkshire’ accent for a number of years but “Caoilte had picked up a Dungarvan accent in a fortnight!”

Cabríní talks to Sinéad Ní Uallacháin about raising a family through Irish and her work with Glór na nGael supporting families who are raising their children through Irish.

__________________________________________

04 Aodh Mac Gairbheith

“Dhéarfainnse ‘Tá fáilte romhat’ dá mbeadh tú ag teacht isteach chun tigh chugam. Ní dhéarfainn é choíche dá ndéarfadh duine ‘Go raibh maith agat’ liom. Dhéarfainn ‘Go ndéana sé a mhaith duit’ “.

Tá cónaí ar Aodh Mac Gairbheith, a bhean Lisa agus a mbeirt pháistí i Rann na Feirste i gContae Dhún na nGall. Insíonn Aodh a scéal agus a thaithí faoin teaghlach dátheangach le Sinéad Ní Uallacháin sa chlár seo.

“I would say ‘Tá fáilte romhat – You’re welcome’ if you came into my house. I would never say it if someone said ‘Go raibh maith agat – Thank you’ to me. I would answer ‘Go ndéana sé a mhaith duit – May it do you good'”. Aodh Mac Gairbheith, his American wife Lisa and their two children live in Rann na Feirste in County Donegal. Aodh tells his story and experience of their bilingual family with Sinéad Ní Uallacháin in this program.

__________________________________________

05 Mary-Pat O Malley

“Níl cruthúnas ar bith ann go bhfuil ceangal idir an dátheangachas/ilteangachas agus fadhbanna urlabhra” Is í an léachtóir, teiripeoir urlabhra agus teanga, agus an t-údar Mary-Pat O Malley atá i gcomhluadar Sinéad Ní Uallacháin agus í ag roinnt saineolas agus comhairle.

“There is absolutely no proof that bilingualism / multilingualism is linked to speech problems”

Sinéad Ní Uallacháin is in the company of lecturer, speech and language therapist, and author Mary-Pat O Malley, who shares her expertise and advice.

__________________________________________

06 Ciarán agus Josephine Dunbar

“De réir go leor Béarlóirí in Éirinn agus ar fud an domhain is tallann í teanga a labhairt, ach do lucht na Gaeilge agus lucht teangacha eile ní tallann í ach gnáth fhiric an tsaoil, gnáth rud”

Is iriseoir Béarla as Contae an Dúin é Ciarán Dunbar, atá ag caint le Sinéad Ní Uallacháin sa phodchraoladh seo. Tá teaghlach ilteangach aige féin agus a bhean Josephine, Iodálach í a labhraíonn Fraincis.

“According to many English speakers in Ireland and around the world, speaking a language is a talent, but for Irish speakers and other linguists it is not a talent but the ordinary fact of life, a normal thing”

Ciarán Dunbar, an English language journalist from County Down, is speaking to Sinéad Ní Uallacháin in this program. He and his Italian wife Josephine who speaks French, have a multilingual home.

__________________________________________

07 Peig Ní Fhearghail

Tá Peig 23 bliain d’aois agus tógadh í le Gaeilge i mBaile Átha Cliath. “Deir mo mham go raibh an Ghaeilge agam ar dtús agus gur tháinig an Béarla isteach ina dhiaidh sin”. Labhraíonn Peig le Sinéad Ní Uallacháin faoina tógáil trí Ghaeilge, imeachtaí teaghlaigh le Glór na nGael agus an spéis atá aici dul ag obair san Aontas Eorpach ag déanamh aistriúchán nó san ateangaireacht.

Peig is 23 years old and was raised with Irish in Dublin. “My mum says I spoke Irish first and English came later”. Peig talks to Sinéad Ní Uallacháin about her upbringing through Irish, family events with Glór na nGael and her interest in working in the European Union translating or interpreting.

__________________________________________

Cláracha i mBéarla – Programs in English

08 Francesca Le Morgia

Labhraíonn bunaitheoir Mother Tongues Francesca Le Morgia le Sinéad Ní Uallacháin. Is teangeolaí í Francesca a bhfuil cur amach ar leith aici ar an dátheangachas agus ar na ceisteanna a bhíonn ag tuismitheoirí agus iad ag tabhairt faoi páistí a thógáil le níos mó ná teanga amháin

Mother Tongues founder Francesca Le Morgia talks to Sinéad Ní Uallacháin. Francesca is a linguist with a particular knowledge of bilingualism and the issues parents face when raising children in more than one language.

__________________________________________

09 Thomas Bak

“Speaking more than one language gives you more resilience, more reserve to deal with pathological events”

Is néareolaí cognaíoch é Thomas Bak agus is taighdeoir é in Ollscoil Dhún Éideann in Albain. Sa phodchraoladh seo labhraíonn sé le Sinéad Ní Uallacháin faoi a chuid oibre ar thionchar an dátheangachais ar fheidhmeanna cognaíocha, ar an dátheangachas agus ar fheidhm chognaíocha ar feadh an tsaoil, staidéar tras-theangeolaíochta ar an afáise, agus an gaol idir teanga, cognaíocht agus cultúr i ngalar meathlúcháin na néaróga inchinne.

Thomas Bak is a cognitive neurologist and researcher at the University of Edinburgh, Scotland. In this program he speaks to Sinéad Ní Uallacháin about his work; the impact of bilingualism on cognitive functions; bilingualism and lifelong cognitive function; the cross-linguistic study of aphasia; the relationship between language, cognition and culture and degenerative diseases of brain nerves.

__________________________________________

Share